Blog

Et Şiş – Sish Kebab

Et Şiş – Sish Kebab

150Grams of Shish Kebab, Salad and Chips